תנאי שימוש

תנאי השימוש
 
 
השימוש בתקנון האתר בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בתקנון זה בלשון זכר כאמור יש להתייחס אליו כאילו נאמר בלשון זכר ונקבה גם יחד ומתייחס באופן שווה לבני המין השונים.
 
שימוש באתר ובפורומים מהווה אישור הגולש/המשתמש כי קרא את תקנון האתר במלואו וכי הינו מסכים ומתחייב להשתמש באתר אך ורק בכפוף להוראות התקנון המפורטות להלן ו/או כל שינוי בתקנון כפי שייעשה על ידי הנהלת האתר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
מובהר כי הנהלת האתר רשאית לשנות תקנון ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת ובלבד שהתקנון המעודכן יוצג באתר. התקנון המעודכן יהא תקף ממועד הצגתו באתר, אלא אם סייגה הנהלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הוראה זו או אחרת מפורשות, ועל גבי האתר
 
 
הפורומים:
 
בהתחשב באופיים הדינמי של הפורומים, ובהתחשב בכך שכל הודעה שנרשמת בפורום מוצגת באופן מיידי ובזמן אמיתי ככל הניתן, אין באפשרות הנהלת האתר ומפעיליו לעבור ולקרוא את תוכן ההודעות המוצגות בפורמי האתר ו/או לוודא את אמינותם או נכונותם.
 
הנהלת האתר ומפעיליו אינם אחראים לתוכן ההודעות המוצגות בפורומים ו/או על אמינות ו/או מדויקות כל הודעה.
 
ההודעות המופיעות בפורומים משקפות אך ורק את נקודות מבטם של כותבי ההודעות, ולא בהכרח את נקודת מבטם של הנהלת ו/או מפעילי האתר או כל אחד מטעמם.
 
כל משתמש החש שהודעה מסוימת כוללת מידע בלתי מדויק או בלתי אמין או שיש במידע הכלול בהודעה כדי לגרום פגיעה ו/או נזק לו או למאן דהוא, מוזמן לפנות באופן מיידי בהודעת אימייל למנהלי הפורומים, אשר יפעלו ככל יכולתם לבדיקת ההודעה שבמחלוקת, ובמידת הצורך, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי ינקטו את הצעדים המתאימים בנסיבות העניין, לרבות פרסום הבהרות ו/או הסרת ההודעה שבמחלוקת. אין הנהלת האתר ו/או מפעיליה מתחייבים לפעולה מיידית וכל פעולה כאמור תיעשה בטווח זמן סביר.
 
כל העושה שימוש באתר מתחייב שבעת שימושו בשירותי האתר, לא יעשה שימוש לשליחת הודעות כוזבות, משמיצות, בלתי מדויקות, פוגעניות, מטעות, גסות, מטרידניות, מגנות, בוטות, בעלות אופי מיני, מאיימות, פוגעות בצנעת הפרט ו/או פוגעת בכל אופן שהוא בקטינים בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, ו/או שיש בהן כדי להפר כל חוק.
 
כל העושה שימוש באתר מתחייב שלא לשלוח לאתר חומר המוגן בזכויות יוצרים, למעט אם זכויות היוצרים שייכות לו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה חוקית כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר בניגוד לאמור לרבות פניה לכל גורם רלוונטי בעניין.
 
כל העושה שימוש באתר מתחייב שכל אינפורמציה, מידע, טקסט, תוכנה, צליל, מוסיקה, גרפיקה, ווידאו, הודעה או כל חומר שהוא אשר נשלחו על ידו לאתר (להלן: "תוכן"), בין אם התוכן נשלח באופן ציבורי או פרטי, הינו באחריותו הבלעדית, ואין הנהלת האתר ו/או מפעיליו או מי מטעמם נושאים בכל אחריות שהיא לתוכן שמשתמש ו/או כל אדם אחר שלח או העביר בכל צורה שהיא באתר.
 
המשתמש הוא האחראי הבלעדי להודעותיו ו/או לתוכנן, והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לשפות ולפצות את הנהלת האתר ומפעיליו  ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה ו/או טענה הנוגעת לתוכן שנשלח על-ידי המשתמש ו/או מטעמו.
 
להנהלת האתר ומפעיליו אין כל שליטה על כל תוכן ותוכן העובר דרך האתר ועל כן אינם מתחייבים ו/או מבטיחים את אמינות התוכן ו/או איכותו, והמשתמש באתר מודע לכך ששימוש באתר יכול לחשוף אותו לתוכן פוגע, בלתי אמין, ו/או מעורר התנגדות, ועל כן השימוש באתר הינו  על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
הנהלת האתר ו/או מפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק כל הודעה ו/או כל תוכן, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 
פרסומות, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה וקידום מכירות שלא על-ידי הנהלת האתר ו/או מפעיליו  הינם בבחינת תוכן בלתי ראוי ואינו מורשה בפורומים. מכירת חומרים בלתי חוקיים אסורה לחלוטין והנהלת האתר ומפעיליו שומרת לעצמה זכות להסיר כל תוכן כאמור ואף לפנות לגורמים המתאימים במידת הצורך.
 
המשתמש באתר מודע לכך שקישורים ופרסום אתרים אחרים באתר יכולים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים אשר אינם קשורים לאתר זה, וכי דפי אינטרנט אלו, שירותיהם ותכניהם אינם משויכים לאתר בכל דרך או צורה כל שהיא והינם מופעלים על ידי גורמים אחרים, ולהנהלת האתר ו/או מפעיליו אין כל שליטה על אתרים הללו, על כל תכניהם, והכניסה לאתרים אלה הינם באחריות המשתמש בלבד.
 
שימוש על ידי משתמש באתר מהווה את הסכמתו והתחייבותו שלא לעשות שימוש באתר באופנים הבאים:
 
 1. להעלות, לשלוח ו/או להעביר תוכן שהוא בניגוד לחוק, פוגע, מאיים, כוזב, משמיץ, בלתי מדויק, מטעה, גס, 
 2. מטריד, מגנה, בעל אופי מיני, פוגע בצינעת הפרט ו/או גזעני. 
 3. לפגוע בצורה ישירה או עקיפה כל שהיא בקטינים.
 4. להתחזות לאדם או לישות מסוימת כולל הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, לרבות מנהלי הפורומים, מדריכים, אורחים או כל ישות, אדם או תאגיד, עמותה  או גוף כל שהוא.
 5. לזייף מקור תוכן באתר, לנסות לגשת לדפים מוגני סיסמה או דפים מוסתרים ו/או לזייף זהותן של הודעות.
 6. להעלות, לשלוח או להעביר בדרך כל שהיא, תוכן כל שהוא המוגן בזכויות ושאין למשתמש היתר לשלוח ו/או להעלות ו/או להעביר תוכן כאמור על פי כל דין ו/או הסכם.
 7. להעלות, לשלוח או להעביר בכל דרך שהיא פרסומת, קידום מכירות, "דואר זבל", "מכתבי שרשרת" או כל דבר אחר מלבד התכנים המורשים באתר.
 8. להעלות, לשלוח ו/או להעביר בכל דרך שהיא תוכן המכיל וירוסים, קבצים או תוכנות אשר יכולות להרוס או להגביל תוכנות מחשב ו/או חומרה ו/או אמצעי תקשורת  ו/או כל מדיה שהיא.
 9. לפגוע בשימוש באתר ו/או לשבש את פעילות האתר ע"י תוכנה ו/או כל אמצעי אחר העלול לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.
 10. לפגוע ביודעין או בעקיפין בין אם במכוון ובין אם לאו בחוקי המדינה ו/או בחוקי מדינות אחרות.
 11. להטריד משתמשים אחרים בכל אופן שהוא.
 12. לאסוף ו/או לשמור מידע על משתמשים אחרים ו/או לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה שהיא בין אם מסחרית ובין אם לאו בין אם באופן ישיר ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.
 13. לעסוק בפעילות מסחרית כל שהיא מבלי שניתנה לך רשות בכתב ע"י הנהלת האתר.
 
בהתחשב באופי הבין-לאומי של רשת האינטרנט, מתחייב המשתמש באתר לציית לכל החוקים והתקנות הנהוגים באזורו והנוגעים לפעילותו ושימושו באתר זאת לרבות החוקים והתקנות הנוהגים במדינת ישראל, ואין בעובדה כי המשתמש פועל ממדינה מחוץ לגבולות ישראל כדי לגרוע מהתחייבותו לפעול כאמור לעיל.
 
שימוש המשתמש באתר וכתיבת ו/או שליחת תוכן כל שהוא לפורומים של האתר מהווה אישור גלובלי, בלתי מוגבל וללא תשלום להנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לעשות שימוש בתוכן ו/או לשנותו ו/או לפרסמו, כמו גם אישור לסרב, למחוק הודעה כל שהיא ללא הודעה מוקדמת וללא אישור מצד כל שהוא.
 
זכויות יוצרים וקניין רוחני של האתר:
 
שימוש באתר אינו מהווה אישור ו/או רשות להצגת, הפצת, שידור, העתקת, שיכפול, פרסום, מכירה, או כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או חלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תאורים, עיצוב, פורומים וכל דבר אחר המוצג באתר.
 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "אולימפוס פתרונות בריאות" לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל-"אולימפוס פתרונות בריאות" בלבד.
 
אין למשתמש כל אישור לעשות שימוש בחומר המוצג באתר בצורה כל שהיא מסחרית או אחרת ללא הסכמת הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מראש בכתב.
 

הפעלת האתר

 

הנהלת האתר ו/או מפעיליו שומרים את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין אם בהודעה מוקדמת ובין אם לאו והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר אינה אחראית כלפיו לכל שינוי או הפסקת הפעילות של השירות.
 
המשתמש מסכים שהנהלת האתר ו/או מפעיליו יכולים לבטל את רישומו לאתר בכל עת, מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, ובמקרה שכזה לא תהיה הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אחראיים לכל נזק אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהפסקת השירות כאמור.
 
כל הקישורים לאתר אחרים הן באחריותם בלבד, להנהלת האתר ומפעיליו אין כל קשר ישיר ו/או עקיף עם קישורים לאתרים אחרים ו/או לתוכנם, והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי להנהלת האתר ו/או מפעיליו אין כל אחריות כאמור.
 
הנהלת האתר ו/או מפעיליו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיהם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיקרו עקב ביצועם.
 
הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעלת האתר ומתן השירותים כסדרם, ללא הפרעות, הפסקות או טעויות כל שהן.
 
הנהלת האתר איננה מתחייבת לחסינות מלאה של האתר מפני גישה בלתי מורשית ו/או חוקית למחשבינו ו/או לשרתי האתר.
 
בשום נסיבות לא תחול על "אולימפוס פתרונות בריאות"  ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק מכל סוג שהו הן בצורה ישירה, עקיפה או מקרית, נזיקית או אחרת בגין אובדן השימוש באתר ו/או המידע שבו, או בגין אובדן נתונים או רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או באי יכולת השימוש באתר.
 
הנהלת האתר שומרת לעצמה על פי שיקול דעתה הבלעדי את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר במלואו או בחלקו למשתמש כלשהו וללא כל התראה מראש.
 
השימוש באתר על ידי המשמש מהווה הסכמתו ורשותו להנהלת האתר לשלוח אליו דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל הכולל מידע על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר, ובפרט  בדבר עדכונים, מבצעים, חידושים ופרסומות.
 
 
קניות ורכישות באתר:
 
תמונות המוצרים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר ו/או מפעיליו, והאחריות למוצר הינה על יצרניו ו/או על ספקיו בלבד.
 
הנהלת האתר מהבהירה כי עלולים להיווצר, בתום לב, אי דיוקים, אי התאמות ו/או או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעים וגוונים בין המופיע באתר לבין צבעי וגווני המוצרים במציאות, זאת נוכח בעיות בתוכנת האתר ובמידע המוצג בו.
 
כמו כן עלולות לחול טעויות בערכים תזונתיים של מוצרים, והנהלת האתר מבהירה בזאת כי בכל מקרה הערך התזונתי ו/או המרכיבים המצויים והמפורסמים על גבי המוצרים על ידי יצרניהם השונים הם הקובעים, והינם באחריותם של היצרנים.
 
למשתמש באתר לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לגבי  נכונותם של פרטים המתייחסים למוצרים לרבות: ערך תזונתי, טעם, ריח, צבע, מרכיבים, הוראות שימוש ו/או תוצאות הצפויות כתוצאה מהשימוש במוצר זה או אחר אשר להם ציפה המשתמש אך לא השיג בפועל.
 
היה ותחול טעות, בתום לב, בתיאורו של מוצר ו/או שירות מסוים המוצע באתר בכל נתון כלשהו, לרבות: מחיר המוצר, תנאי התשלום, צבע, ערך תזונתי, מרכיבים תזונתיים, משקל, טעם, כמות וכו', הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לבטל כל עסקת רכישה אשר לגביה חלה טעות כאמור.
 
האתר הינו אתר מאובטח בטכנולוגיית SSLאולם האישור המופיע בתהליך ברכישה, אינו מהווה אישור  לתנאי העסקה, ו/או את למשלוח הפריטים למען שנבחר על ידי המשתמש וכל פרט אחר המוצג. הצגת האישור על ידי הנהלת האתר מהווה ריכוז פרטיו האישיים של המשתמש כפי שנתקבלו באתר וכפי שהוקלדו על ידי המשתמש עצמו.
 
הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק ללקוח את המוצר ו/או השירות המוזמן באמצעי השילוח בהם בחר המשתמש והינה רשאית לבחור דרך שילוח אלטרנטיבית לזו אשר נבחרה על ידי המשתמש בעת הרכישה. במידה ואמצעי השילוח אותה בחרה הנהלת האתר יהיה זול יותר, יהיה רשאי המשתמש לקבל חזרה את ההפרש בדמי המשלוח.
 
מובהר כי מועדי השילוח הנקובים באתר, הינם משוערים בלבד, והנהלת האתר מתחייבים לעשות את מיטב המאמצים לעמוד בלוחות זמנים אלו, אולם לעיתים אין בידה האפשרות לאספקה בזמן הנקוב.
 
במידה ושילוח מוצר ו/או שירות יתאחר מעבר למועדים הנקובים באתר, תודיע הנהלת האתר למשתמש על כך, ובמידה ולא הועברה הודעה כאמור, ובלבד שאין הדבר נובע מפרטים שגויים כפי שניתנו על ידי המשתמש או בשל כל סיבה אחרת התלויה במשתמש, תפצה הנהלת האתר את המשתמש בדמי המשלוח.
 
החזרות מוצרים כפופה לחוקים הנהוגים במדינת ישראל ובכפוף לתקנות משרד הבריאות, אולם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרי מזון ו/או תוספי מזון, תוספים לספורטאים וכל מוצר אחר אשר אמור להיצרך באופן אוראלי (באמצעות הפה).
 
המשתמש יכול להחזיר, בתוך 14 יום מתאריך הרכישה, מוצרים פגומים, אולם זאת אך ורק אם הגיעו כשהם פגומים מלכתחילה ולא נפגמו ו/או התקלקלו אצלו ו/או עקב טיפול בלתי ראוי במוצא על ידי המשתמש. החזרת מוצרים כאמור תיעשה על ידי המשתמש בתיאום עם הנהלת האתר.
 
במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שמוצעים באתר, והיה ושינויים אלו נכנסו לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד אספקת המוצר המתוכנן, רשאית הנהלת האתר או מי מטעמה לבטל את עסקאות שבוצעו באתר ובלבד שתודיע על כך באמצעים העומדים לרשותה, למשתמשים אשר רכשו מוצרים ו/או שירותים כאמור.
 
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 
כללי:
 
המידע המופיע באתר נועד להרחיב את ידיעותיו של המשתמש, ואיננו בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ מקצועי. לעיתים המידע מבטא את דעתו האישית של הכותב בלבד או אסכולה מסוימת. המידע שבאתר ניתן "כמות שהוא" (As Is) וללא אחריות הנהלת האתר ו/או מפעיליו מכל סוג שהוא. והנהלת האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש
השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר, בעליו או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה, איפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.